රාජ්‍ය උපාධියට අත්වැලක්

2018/2019/2020 වසර වල උසස් පෙළ සමත් ඔබට සේජිස් විශ්වවිද්‍යාලය හා සක්යා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන රජයේ පොලී රහිත ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ සුවිශේෂී වැඩසටහන…

0 Comments
Read more about the article රජයේ පොලී රහිත ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා  ක්‍රමය යටතේ පාඨමාලාව සඳහා ඇතුළත් වන්නේ වන්නේ කෙසේද?
රජයේ පොලී රහිත ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ පාඨමාලාව සඳහා ඇතුළත් වන්නේ වන්නේ කෙසේද?

රජයේ පොලී රහිත ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ පාඨමාලාව සඳහා ඇතුළත් වන්නේ වන්නේ කෙසේද?

රජයේ පොලී රහිත ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ පාඨමාලාවන් සඳහා ඇතුළත් වන්නේ වන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව saegis සරසවියේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන අංශයේ පීඨාධිපතිනිය සමග එක්ව පවත්වන විශේෂ වැඩසටහන, 2021 නොවැම්බර්…

0 Comments

Saegis Campus Holds Convocation – 2022

Saegis Campus, a leading and the most preferred degree awarding non-state higher education institution approved by the Ministry of Education and recognized by University Grants Commission, held its Convocation in a glittering…

0 Comments

IT Talk Show – 2022

As a prime education institute in Colombo, we believe in providing our students with proper exposure to university practices as well as industry insights and knowledge. To help our students…

0 Comments

Business Talk Show 2022

Creating the opportunity for our students to explore the business world, we had the privilege of having Mr. M M M Wazeer on our 'Business Talk Show', to share his…

0 Comments

Walk-In Interviews with Tech One Global

The Department of Computing in the Faculty of Computing and Technology invited Tech One Global team to visit Saegis Campus.   Tech One Global team interviewed the Bachelor of Information Technology (BIT) first batch students and offered the placements in…

0 Comments