රාජ්‍ය උපාධියට අත්වැලක්

2018/2019/2020 වසර වල උසස් පෙළ සමත් ඔබට සේජිස් විශ්වවිද්‍යාලය හා සක්යා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන රජයේ පොලී රහිත ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ සුවිශේෂී වැඩසටහන…

0 Comments
Read more about the article රජයේ පොලී රහිත ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා  ක්‍රමය යටතේ පාඨමාලාව සඳහා ඇතුළත් වන්නේ වන්නේ කෙසේද?
රජයේ පොලී රහිත ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ පාඨමාලාව සඳහා ඇතුළත් වන්නේ වන්නේ කෙසේද?

රජයේ පොලී රහිත ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ පාඨමාලාව සඳහා ඇතුළත් වන්නේ වන්නේ කෙසේද?

රජයේ පොලී රහිත ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ පාඨමාලාවන් සඳහා ඇතුළත් වන්නේ වන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව saegis සරසවියේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන අංශයේ පීඨාධිපතිනිය සමග එක්ව පවත්වන විශේෂ වැඩසටහන, 2021 නොවැම්බර්…

0 Comments